Strefy przejścia jako miejsce montażu bramek obrotowych

bramki uchylne w strefie przejściaStrefa przejścia wyposażona w bramki uchylne – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w strefie przejścia powinny być jedynie ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających do sekcji przejścia, ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających od sekcji przejścia (np. osoby które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do wejścia), ciąg komunikacyjny dla służb nadzorujących (np. służby ochrony na stadionach lub innych obiektach sportowych). Czytaj więcej

Bramki obrotowe a przepustowość przejścia

Czynniki wpływającej na przepustowość przejścia ( bramki obrotowe ) osobowego to czynniki zewnętrzne mające wpływ na przepustowość przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości podane w tabeli, obliczone metodami statystycznymi. Wskaźniki te mogą mieć odchylenia w zależności od wpływających na nie czynników. Przykładowa lista czynników jest podana poniżej. Czytaj więcej

Natężenie ruchu oraz rodzaje przejść osobowych cz.1

NATĘŻENIE RUCHU OSOBOWEGO

Małe natężenie ruchu osobowego – występuje w przypadku gdy przeciętna ilość osób zmierzających do przejścia w tym samym czasie nie jest większa niż 1 osoba. Brak występowania kolejek i zatorów. Sporadyczne pojawianie się sytuacji jednoczesnego ruchu osób w dwóch kierunkach lub konieczności ruchu liczby osób większej niż 2 równocześnie w jednym kierunku. Czytaj więcej

Bramki obrotowe w ochronie P.POŻ.

Bramki obrotowe wysokieW procesie planowania schematu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wytyczne zawarte  rozporządzeniach (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.)

Mowa jest w nich o wymogach jakie bramki obrotowe powinny spełniać, aby nie stanowiły zagrożenia w przypadku np. ewakuacji. Co jest oczywiste ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Ponadto zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Przepisy te nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Czytaj więcej

Bramki obrotowe w biurowcach.

Wejście do biurowca kontrolowane przez system urządzeń do kontroli dostępu, czyli bramki obrotowe i bramki uchylne współpracujące z systemem kontroli dostępu. Bramki obrotowe posiadają ramiona opadające, które w przypadku konieczności udrożnienia przejścia automatycznie opadają na podstawie wysterowanego sygnału ze sterownika lub systemu informatycznego. Bramki obrotowe posiadają zamontowane na pokrywach czytniki kart zbliżeniowych sterujących funkcjonowaniem bramek.

Czytaj więcej