Bramki obrotowe niskie – informacje dla architektów

bramki obrotowe wysokieBramki obrotowe przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.  W zależności od modelu urządzenia zostały zaprojektowane w celu spełnienia m.in. następujących funkcji: ukierunkowywania ruchu osobowego (jeden kierunek lub dwa kierunki ruchu osobowego – modele mechaniczne i elektromechaniczne), wspomagania pracy elektronicznych systemów kontroli dostępu takich jak systemy czasu pracy, systemy biletowe, systemy kontroli wejścia/wyjścia  (wybrane modele elektromechaniczne), wspomagania kontroli ruchu osobowego bezpośrednio przez operatora urządzeń (np. modele bramek uchylnych – kontrola dostępu podstawowa, modele bramek obrotowych – kontrola ilościowa), uzupełnienia funkcjonalności bramek z innych serii o przejścia np. techniczne (dla osób autoryzowanych np. personel techniczny – np. niektóre modele bramek uchylnych elektromechanicznych i mechanicznych). Czytaj więcej

Strefy przejścia jako miejsce montażu bramek obrotowych

bramki uchylne w strefie przejściaStrefa przejścia wyposażona w bramki uchylne – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w strefie przejścia powinny być jedynie ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających do sekcji przejścia, ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających od sekcji przejścia (np. osoby które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do wejścia), ciąg komunikacyjny dla służb nadzorujących (np. służby ochrony na stadionach lub innych obiektach sportowych). Czytaj więcej

Bramki obrotowe – zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
  2. Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
  3. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” , oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
  4. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
  5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  6. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
  7. Bramki obrotowe – lokalizacja Czytaj więcej

Bramki obrotowe a przepustowość przejścia

Czynniki wpływającej na przepustowość przejścia ( bramki obrotowe ) osobowego to czynniki zewnętrzne mające wpływ na przepustowość przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości podane w tabeli, obliczone metodami statystycznymi. Wskaźniki te mogą mieć odchylenia w zależności od wpływających na nie czynników. Przykładowa lista czynników jest podana poniżej. Czytaj więcej

Natężenie ruchu oraz rodzaje przejść osobowych cz.1

NATĘŻENIE RUCHU OSOBOWEGO

Małe natężenie ruchu osobowego – występuje w przypadku gdy przeciętna ilość osób zmierzających do przejścia w tym samym czasie nie jest większa niż 1 osoba. Brak występowania kolejek i zatorów. Sporadyczne pojawianie się sytuacji jednoczesnego ruchu osób w dwóch kierunkach lub konieczności ruchu liczby osób większej niż 2 równocześnie w jednym kierunku. Czytaj więcej

Bramki obrotowe w ochronie P.POŻ.

Bramki obrotowe wysokieW procesie planowania schematu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wytyczne zawarte  rozporządzeniach (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.)

Mowa jest w nich o wymogach jakie bramki obrotowe powinny spełniać, aby nie stanowiły zagrożenia w przypadku np. ewakuacji. Co jest oczywiste ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Ponadto zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Przepisy te nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Czytaj więcej

Bramki obrotowe w biurowcach.

Wejście do biurowca kontrolowane przez system urządzeń do kontroli dostępu, czyli bramki obrotowe i bramki uchylne współpracujące z systemem kontroli dostępu. Bramki obrotowe posiadają ramiona opadające, które w przypadku konieczności udrożnienia przejścia automatycznie opadają na podstawie wysterowanego sygnału ze sterownika lub systemu informatycznego. Bramki obrotowe posiadają zamontowane na pokrywach czytniki kart zbliżeniowych sterujących funkcjonowaniem bramek.

Czytaj więcej

Kontrola dostępu w zakładach pracy

Wejście główne do zakładu pracy przez portiernię. Przejście zabudowane systemem urządzeń kontroli dostępu tj. bramkami obrotowymi, bramkami uchylnymi oraz systemem wygrodzeń tzw. barierek. Bramki uchylne BR2-N2 tzw. kołowrotki zastosowano w celu współpracy z systemem kontroli dostępu, który służy m.in. ewidencji czasu pracy. Przejście przez bramkę obrotową BR2-N2 stanowi równocześnie sygnał dla systemu kontroli dostępu, że pracownik lub inna osoba upoważniona przebywa na terenie obiektu co jest rejestrowane w bazie danych. Bramka obrotowa BR1-O wykorzystana została w celu umożliwienia osobom, których wyjście nie musi być rejestrowane w systemie informatycznym, opuszczenie obiektu. Bramka obrotowa BR1-O umożliwia obrót tylko w jednym kierunku na wyjście z obiektu. Czytaj więcej